ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ – ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΠΑΡΝΗΘΟΣ ΜΠΑΦΙ», η οποία εδρεύει στην ΑΘΗΝΑ με ΑΦΜ 064733349 της ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ και έχει στοιχεία επικοινωνίας info@mpafi.gr και τηλέφωνο 6983888407, με την ιδιότητά της ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας (εφεξής «Εταιρεία» ή «Εμείς») μεριμνά για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας συμμορφούμενη πλήρως με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων και ιδίως το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και το ν. 4624/2019. Στο πλαίσιο αυτό, συλλέγει και περαιτέρω επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας στο βαθμό που αυτό είναι απολύτως απαραίτητο για σαφείς και νόμιμους σκοπούς, όπως αυτοί περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω. Η παρούσα Πολιτική έχει στόχο να ενημερώσει τους χρήστες της ιστοσελίδας https://www.mpafi.gr/ σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους.

Α. Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας, οι παρακάτω όροι έχουν την εξής σημασία:

 • «Προσωπικά δεδομένα»: κάθε πληροφορία που αφορά τακτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, αριθμός ταυτότητας, δεδομένα θέσης, επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή ένας ή περισσότεροι παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.
 • «Ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων»: δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και η επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένα που αφορούν την υγεία ή δεδομένα που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό.
 • «Επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.
 • «Ανωνυμοποίηση»: η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τρόπο ώστε τα δεδομένα να μην μπορούν πλέον να αποδοθούν σε συγκεκριμένο υποκείμενο των δεδομένων.
 • «Ψευδωνυμοποίηση»: η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τρόπο ώστε τα δεδομένα να μην μπορούν πλέον να αποδοθούν σε συγκεκριμένο υποκείμενο των δεδομένων χωρίς τη χρήση συμπληρωματικών πληροφοριών, εφόσον οι εν λόγω συμπληρωματικές πληροφορίες διατηρούνται χωριστά και υπόκεινται σε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν μπορούν να αποδοθούν σε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο.
 • «Υπεύθυνος επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνοι ή από κοινού με άλλους, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους. Για τους σκοπούς της παρούσας, ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΠΑΡΝΗΘΟΣ ΜΠΑΦΙ ενεργεί ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας.
 • «Εκτελών την επεξεργασία»:το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας.
 • «Υποκείμενο των δεδομένων»: το φυσικό πρόσωπο του οποίου τα προσωπικά δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας, π.χ. οι εκπαιδευόμενοι, οι συνεργάτες, οι εργαζόμενοι του Δήμου κ.λπ.
 • «Συγκατάθεση»: κάθε ένδειξη βουλήσεως του υποκειμένου των δεδομένων, η οποία είναι ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρειεπιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων δηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.
 • «Παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία.
 • «Ισχύουσα Νομοθεσία»: η εκάστοτε εθνική και ενωσιακή νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και ιδίως ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής «Κανονισμός»), ο ν. 4624/2019, η νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «ΔΕΕ») καθώς και οι αποφάσεις, οδηγίες, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (εφεξής «ΕΣΠΔ») και της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής «ΑΠΔΠΧ»).
 1. Συλλογή και περαιτέρω επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

 1. Συλλογή και περαιτέρω επεξεργασία δεδομένων μέσω της ιστοσελίδας https://www.mpafi.gr/

Κατά την περιήγηση και χρήση της ιστοσελίδας συλλέγουμε και περαιτέρω επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα και για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Προσωπικά Δεδομένα: Δεδομένα χρήσης, όπως διεύθυνση IP, τοποθεσία, τύπος και έκδοση φυλλομετρητή, λειτουργικό σύστημα, πηγή παραπομπής, διάρκεια επίσκεψης, αριθμός προβολών ιστοσελίδας, διαδρομές πλοήγησης ιστοσελίδας, πληροφορίες σχετικά με τον χρόνο, τη συχνότητα και το μοτίβο της χρήσης των υπηρεσιών
  Σκοπός: Ανάλυση δεδομένων για τον έλεγχο και τη βελτίωση των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας και την υποστήριξη των χρηστών
  Νομική Βάση: Επεξεργασία απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρεία (άρθρο 6 παρ. 1στ του Κανονισμού)
  Χρόνος Διατήρησης: Ισχύει η πολιτική των site.
  Αποδέκτες:Google analytics
  https://policies.google.com/privacy?hl=el
  Youtube
  https://www.youtube.com/intl/ALL_gr/howyoutubeworks/user-settings/privacy
 • Προσωπικά Δεδομένα :Δεδομένα επικοινωνίας και κράτησης, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομική διεύθυνση, κινητό τηλέφωνο.
  Σκοπός: Εκδήλωση ενδιαφέροντος και κράτηση παρεχόμενων υπηρεσιών
  Νομική Βάση Επεξεργασία απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης ή για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης
  Χρόνος Διατήρησης Τα προσωπικά δεδομένα σας θα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και εως και πέντε (2) έτη μετά την ολοκλήρωση των παρεχόμενων υπηρεσιών
  Αποδέκτες
  : Εργαζόμενοι / Εξωτερικοί Συνεργάτες
  Συνεργούσα εταιρεία για τις κρατήσεις
  https://mpafi.reserve-online.net/privacy-policy
 • Προσωπικά Δεδομένα: Δεδομένα επικοινωνίας και παραγγελία, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομική διεύθυνση, κινητό τηλέφωνο
  Σκοπός :Εκδήλωση ενδιαφέροντος και παραγγελία παρεχόμενων προϊόντων Νομική Βάση: Η μεταξύ μας συναλλακτική σχέση και έννομο συμφέρον, στο πλαίσιο της υπηρεσίας σας
  Χρόνος Διατήρησης: Διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα των εγγεγραμμένων Χρηστών για όσο χρονικό διάστημα είναι ενεργός ο λογαριασμός τους στο mpafi.loyalties. και έως και πέντε (2) έτη μετά την ολοκλήρωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και λογαριασμού.
  Αποδέκτες: Εργαζόμενοι / Εξωτερικοί Συνεργάτες
  Συνεργούσα εταιρεία για τις παραγγελίες